Algemene voorwaarden 
Onder algemene voorwaarden wordt verstaan het geheel van bepalingen als hierna opgenomen.

Indien je fysieke/mentale klachten ervaart, maak een afspraak met je huisarts. Ik mag geen diagnoses stellen, reguliere behandelingen afraden of medicatie adviseren. Mijn producten/diensten zijn ter ondersteuning, niet een vervanging van de reguliere zorg. De alternatieve behandeling kan je wel bespreken met je huisarts en navragen of dit oké is.

Artikel 1. Definities

1.1. De eenmanszaak Ilonca Meurs, statutair gevestigd in Ede en staat ingeschreven in het handelsregister van de
Kamer van Koophandel te Arnhem, onder nummer: 89925815.

1.2. Klant: de natuurlijke persoon ten behoeve van wie Ilonca Meurs haar producten/diensten verleent.

1.3. Producten en diensten: alle aangeboden (online) producten, diensten en programma’s door Ilonca Meurs.

1.4. Bestelling: het leveren van bepaalde product(en)/dienst(en), welke op de website van Ilonca Meurs worden
aangeboden, waarbij de klant akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden.

1.5. Informatie: alle gegevens afkomstig van klant.

1.6. Schriftelijk: per brief, e-mail en digitale berichtgeving.

1.7. Vertrouwelijke informatie: alle financiële, zakelijke en persoonsgegevens die door de opdrachtgever en/of
Ilonca Meurs worden ingevoerd, verwerkt en opgeslagen.

1.8. Website: www.iloncameurs.nl

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, werkzaamheden,
verricht door en overeenkomsten gesloten met Ilonca Meurs.

2.2 Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten
met gebruikmaking van de website van Ilonca Meurs.

2.3 Als één of meerdere van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden vervallen, blijven de overige
bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om
vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de
oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.

2.4 Ilonca Meurs behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden in de toekomst aan te passen of te
wijzigen.

Artikel 3. Betaling

3.1 De betaling van de product(en)/dienst(en) van Ilonca Meurs vinden via de website plaats door middel van
IDEAL. Zonder betaling ontvang je geen toegang tot de product(en)/dienst(en) van Ilonca Meurs.

3.2 Betaling in termijnen kan slechts na akkoord van en bevestiging door Ilonca Meurs plaatsvinden. Indien de
deelbetalingen niet tijdig plaatsvinden is Ilonca Meurs gerechtigd om de dienst(en) per direct te beëindigen.

Artikel 4. Inspanningsverplichting

4.1 De geleverde producten/diensten zal Ilonca Meurs naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Het betreft hier
echter een inspanningsverplichting, hetgeen wil zeggen dat Ilonca Meurs niet garant staat voor het succes en
welslagen van haar dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de
klant gestelde doel.

Artikel 5. Annulering, voortijdse beëindiging of pauze

5.1 Bij een verhindering van een coaching sessie dient dit uiterlijk 24 uur van tevoren kenbaar worden gemaakt bij
Ilonca Meurs. Indien dit binnen 24 uur van tevoren gebeurd is Ilonca Meurs gerechtigd het volledige bedrag te
behouden of alsnog in rekening te brengen.

5.2 Het vroegtijdig beëindigen van coaching sessies is mogelijk zonder terugbetaling en is aan te vragen door middel
van het versturen van een e-mail aan Ilonca Meurs. Gelieve vermeld met reden, zodat de coaching sessies zo
goed mogelijk afgerond kunnen worden.

5.3 Het inlassen van een pauze is in overleg met Ilonca Meurs mogelijk.

Artikel 6. Duur en afsluiting van de bestelling

6.1 De duur van de bestelling hangt af van de soort dienstverlening en wordt zoveel mogelijk tevoren
overeengekomen in de bestelbevestiging. In deze bevestiging wordt indien mogelijk een inschatting van de duur
van de bestelling en van het aantal te houden sessies gegeven.

6.2 Na het verstrijken van de duur van de bestelling kan geen aanspraak meer gemaakt worden op niet of nog niet
opgenomen onderdelen van de bestelling zoals coaching uren en lesmateriaal in welke vorm dan ook.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

7.1 Ilonca Meurs is nimmer aansprakelijk voor enige (directe dan wel indirecte) schade welke aan de klant is
ontstaan door en/of tijdens het gebruik van door en/of namens Ilonca Meurs geleverde product(en)/dienst(en).

7.2 Daarnaast is Ilonca Meurs nimmer aansprakelijk voor de kwaliteit of uitkomst van de door haar geleverde
product(en)/dienst(en), op Ilonca Meurs rust slechts een inspanningsverplichting (zie tevens artikel 4.1).

Artikel 8. Intellectueel eigendom/Auteursrecht

8.1 Product(en) en dienst(en) zijn ontwikkeld door Ilonca Meurs en blijven eigendom van Ilonca Meurs. Op alle door
Ilonca Meurs ontwikkelde product(en) en dienst(en) rust van rechtsweg het auteursrecht.

Artikel 9. Privacy

9.1 Alle persoonsgegevens worden uitsluitend door Ilonca Meurs gebruikt. Ilonca Meurs houdt zich aan de Wet
Persoonsregistratie en zal de gegevens van haar klant uitsluitend gebruiken voor de verwerking en
administratieve afhandeling van de bestelling. De gegevens van de klant zullen niet, tenzij daaraan
zwaarwegende juridische redenen ten grondslag liggen, aan derden worden verstrekt.

9.2 Ilonca Meurs zal alle informatie van de opdrachtgever vertrouwelijk behandelen.

Artikel 10. Bijzondere bepalingen/toepasselijk recht

10.1 Voor alle zaken/bepalingen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, is het Nederlandse recht van
toepassing.

10.2 Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van de Voorwaarden ongeldig worden verklaard:

1. Zullen overige bepalingen van deze Voorwaarden volledig van kracht blijven;

2. Zullen Ilonca Meurs en de klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de
nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en
strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepaling in acht worden genomen.

10.3 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in
Nederland

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items -  0,00